ถามคำถามกับอายุรแพทย์โรคไต

อายุรแพทย์โรคไตคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต ทำหน้าที่วินิจฉัย รักษา และจัดการโรคไตเรื้อรัง ก่อนตัดสินใจเลือกวิธีรักษา  ผู้ป่วยควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกวิธีการรักษาโรคไตเรื้อรังวิธีต่างๆ ควรมีการพูดคุยถึงการพยากรณ์โรค ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้ และวิถีชีวิตที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

เพื่อให้การพูดคุยกับทีมแพทย์เกิดประโยชน์สูงสุดควรใช้เวลาช่วงนี้ ถามคำถามเพื่อให้เกิดประโยชน์สูดสุด

Female physician reviewing information with a man and woman
Man shaking hands with a male physician

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสิ่งที่ผู้ป่วยได้พูดคุยกับทีมแพทย์ เมื่อเอาข้อมูลตัวเลือกการรักษาโรคไตเรื้อรังจากเว็บไซด์นี้รวมเข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากแพทย์จะช่วยให้ผู้ป่วยตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาที่สำคัญได้

  • เพื่อตัดสินใจว่าผู้ป่วยต้องการรับการบำบัดทดแทนไตหรือไม่
  • เพื่อเลือกวิธีการรักษาโรคไตวายเรื้อรังวิธีต่างๆ
  • เพื่อตัดสินใจว่าผู้ป่วยต้องการรักษาโรคไตวายเรื้อรังแบบเดิมต่อไปหรือไม่

ผู้ป่วยควรเลือกการรักษาโดยพิจารณาจากสิ่งที่ผู้ป่วยให้ความสำคัญ

Animated man with speech bubble of 3 questions

3 คำถามที่ดีที่ควรถาม

เมื่อผู้ป่วยต้องตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาร่วมกับทีมแพทย์ ผู้ป่วยควรถามคำถาม 3 ข้อนี้:

  1. มีวิธีการรักษาแบบใดที่เลือกได้บ้าง?
  2. ข้อดีและข้อเสียของวิธีการรักษาชนิดต่าง ๆ?
  3. เพื่อให้ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ผู้ป่วยควรทราบอะไรบ้าง?

คำถาม 3 ข้อนี้อ้างอิงจาก Shepherd HL และคณะ คำถาม 3 ข้อที่ผู้ป่วยควรถามเพื่อให้ทราบข้อมูลวิธีการรักษาอย่างครบถ้วน: A cross-over trial. Patient Education and Counselling, 2011;84: 379-85

0. BAXTER_DTP_Frontpage_Find the Answers You Need.png

เมื่อคุณมีนัดหมายกับทีมแพทย์ผู้รักษาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวิธิีการรักษา กรุณาอ่านเอกสารนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงข้อดีของการบำบัดทดแทนไตแต่ละวิธี